1996 Jaipur Marble 60x35x20 cm

1996 Jaipur Marble 60x35x20 cm